Vedtægter

 

Vedtægter 5. april 2018.

 • 1. Navn, hjemsted og adresse.

Klubbens navn er Frederikshavn Badmintonklub (FBK).

Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

Adresse: Peter Wesselsvej 49, 9900 Frederikshavn.

 

 • 2. Indordning i forbund.

Klubben er gennem DBF – Nordjylland (DBF-N) og Jyllands Badminton Kreds (JBK) medlem af Dansk Badminton Forbund (DEF) under Dansk Idræts Forbund (DIF) og derved tilsluttet The International Badminton (IBFJ), og klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

 

 • 3. Formål.

Klubbens formål er at tilbyde mulighed for at spille badminton på såvel motionist – som på elite-plan og at fremme interessen for badmintonspillet.

 

 • 4. Optagelse af medlemmer.

Som medlemmer kan optages enhver, som interesserer sig for foreningens anliggender, og som vil være villig til at overholde foreningens vedtægter og bestemmelser samt betale de for foreningen fastagte kontingenter m.v.

Ingen der er slettet på grund af restance fra medlemskab i en under DIF hørende klub kan optages som medlem før restance er betalt.

Ingen der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, medmindre den ekskluderende myndighed giver sin samtykke hertil.

 

 • 5. Udmeldelse.

Udmeldelsen af klubben skal ske skriftlig til klubbens bestyrelse.

 

 • 6. Almindelige pligter.

Medlemmer er underkastet klubbens vedtægter, samt de af bestyrelsen og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel klubbens ledelse som forbund og kreds bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af de nævnte myndigheders opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser inden den i den pågældende skrivelse fastsatte frist.

Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin post samt mailadresse.

 

 • 7. Aktive og passive medlemmer.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive forstås medlemmer, som betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben.

Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.

 

 • 8. Kontingenter.

Spillekontingentet fastsættes af bestyrelsen for den enkelte spiller under hensyntagen til klubbens økonomi og til den spilletid, den enkelte spiller lægger beslag på.

Kontingentopkrævning for passive medlemmer fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

A: Motionister og senior opkræves medio oktober.

B: Ungdom betales via link på hjemmesiden

 

 • 9. Aflysning af banetid.

Dersom klubben til fremme af sit formél arrangerer turneringer, matcher, arrangementer eller lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysningen sker ved opslag på en medlemstavle mindst 8 dage før det pågældende arrangement afholdels. Sådanne inddragninger tilstræbes kun at falde på samme ugedag to gange i en sæson, lørdag dog uden begrænsninger

 

 • 10. Karantæne og eksklusioner.

Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forlagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilke den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling.

 

 • 11. Generalforsamling.

Den øverste myndighed i klubben anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart eftervalg af dirigent, jfr. § 12, 3.

 

 • 12. Ordinær generalforsamling.

A: indvarsling mm:

En gang årligt, senest i april måned, afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade, ved opslag på en meddelelsestavle i badmintonhallen, på klubbens hjemmeside og facebookside.

 

B: Forslag til behandling:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før dens afholdelse.

 

C: Deltagere:

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og alle medlemmer, der ikke er i restance. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelsen for de forbund m.v., hvorunder klubben i henhold til sine love henhører.

  

D: Regnskab og forslag til eftersyn:

Klubbens regnskab samt forslag der er indkommet til behandling på generalforsamlingen skal såfremt publicering ikke forinden har fundet sted, være til gennemsyn for medlemmerne i klubbens lokaler de sidste 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

E: Dagsorden:

På dagsordenen for den ordinere generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder seniorspilleudvalget og ungdomsspilleudvalget.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse, jfr. § 14.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

 1. Stemmeret:

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 ér, og har været medlem i klubben i mindst 1 måned. Medlemmer under 16 har har ret til at indsende forslag, samt at tage ordet på generalforsamlingen.

 

 1. Dirigent:

Dirigenten Vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller spilleudvalget.

 

 1. Afstemning, beslutninger og lignende:

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, dog kan han/hun lade fortage skriftlig hemmelig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger om opløsning af klubben, vedtægtsændringer, køb salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog, at 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op tag at (3/4) af de mødte

stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 3 uger, og på denne kan forslaget vedtages med stemmeflerhed som nævnt (3/4), undtaget ved personvalg, der i sådanne tilfalde afgøres ved lodtrækning.

 

 • 13. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling og efter dennes regler for sagernes behandling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og ska! afholdes, når 10 stemmeberettigede medlemmer fremætter motiveret, skriftlig begæring herom.

Begæring skal, for at betragtes som gyldigt fremsat, indsendes til klubbens bestyrelse, cg den skal indeholde oplysning om underskrivernes navn og adresse samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at eventuel begærring herom er fremsat.

 

 • 14. Bestyrelse.

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling i marts/april måned.

 

Klubben tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, normalt formand cg næstformand.

Formanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Såvel formanden som de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og de øvrige 2 – 3

bestyrelsesmedlemmer det følgende år.

Klubben kan være uden formand.

Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen vælger generalforsamlingen for et år ad gangen 1. og 2. bestyrelsessuppleant. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået vakance, skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben, samt efter bedste evne varetage klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne lønnede medhjælp. Klubbens bestyrelse er repræsenteret i bestyrelsen for Arena Nord. Ethvert bestyrelsesmedlem skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv.

Bestyrelsesmøde afholdes normalt 1 gang pr. måned, eller når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af generalforsamlingsvalgte, bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Medlemmer der ønsker emner behandlet på bestyrelsesmødet, indleverer punkter til dagsordenen til bestyrelsen senest 8 dage før mødet.

Over bestyrelsens beslutninger føres referater af generalforsamlinger, medlemsmøder cg andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for klubben.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse af de af arkivalier (referater, regnskaber, håndbøger og lignende), der af praktiske, administrative og historiske grunde bør opbevares og på en sikker måde og kan afleveres fra en afgående ledelse til den afløsende.

Bestyrelsen fastsætter l øvrigt selv sin forretningsorden.

 • 15. Regnskabet og kassereren.

Regnskabsåret er tiden 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af klubbens revisorer.

Kassereren skal på forlangende fra de pågældende udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden cg klubbens revisor.

 

 • 16. Revisorer.

Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab, jfr. i øvrigt § 15, vælger generalforsamlingen 2 revisorer samt til dækning af eventuel opstående vakance 1 revisorsuppleant.

Valgene skar for et år ad gangen.

 

 • 17. Ungdomsspilleudvalg og Eliteudvalg.

Hvert spillerudvalg består af mindst 3 medlemmer. Udvalget konstituerer i øvrigt og fastsætter sin egen forretningsorden. Udvalget fører protokol over sine møder, holdundtagelser, spillerresultater og lignende.

Formanden for udvalget er medlem af bestyrelsen.

Udvalgets arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal holdes underrette om dets arbejde.

 

 • 18. Vendsyssel Elite Badminton – VEB

Skagen, Hjørring og Frederikshavn danner seniorafdelingen. Særskilte vedtægter og samarbejdsregler er udarbejdet for 1 holdet i Vendsyssel Elite Badminton.

 

 • 19. Ansvar overfor tredjemand.

Ingen medlemmer, ej heller bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter med sin formue, hvor alene foreningen hæfter med sin formue.

Ingen medlemmer, ej heller bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter økonomisk udover egne kontingent forpligtelser etc.

Ingen medlemmer har krav på noget del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 20. Klubbens opløsning.

Ved klubbens eventuelle opløsning skal dens eventuelle formue skænkes bort til idrætslige formål i Frederikshavn efter generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

5 april 2018